QR-012

Az új tórailag tilos?

Hádás ászur min háTorá, azaz az új tórailag tilos! A kifejezés eredetileg az új termény fogyasztására vonatkozik, amíg nem mutatnak be belőle áldozatot a jeruzsálemi Szentélyben. Az „új tórailag tilos” a pozsonyi főrabbi, Moses Schreiber (Hászám Szofer) jelmondata lett, s az orthodoxia alapvetése. Az új a vallási újításokra vonatkozott, amelyeket a zsidó felvilágosodás terjesztői a közösségekbe akartak bevezetni. Hászám Szofer a közösségek hagyományait törekedett megőrízni. Ő maga például hászid mesterek tanítványa volt, a pozsonyi hitközséget mégsem próbálta meg erre az útra vinni, hanem a helyi askenáz zsidó hagyományokat erősítette meg.

Szemléletét beszéde is jól tükrözi:

„Az Örökkévaló, áldott legyen a neve, minden nemzedékben feljogosította a bölcseket, hogy újabb szokásokat vezessenek be Izrael népe közt. És miután a bölcsek megalkották ezeket a szokásokat, csakis attól a tiszta szándéktól vezérelve, hogy kerítést emeljenek a törvények köré, és ezek a szokások gyökeret eresztettek, senkinek sincs joga megváltoztatni őket. Így hát egyáltalán nincs mód ezeknek a szokásoknak az eltörlésére.” – „mivel a fiú része az apjának, akiből ered”. (Drasot, 2: 243a-b)”

Is the new forbidden by the Torah?

Chadash asur min ha Torah, i.e.‘New Is Forbidden By The Torah’. The term originally refers to the consumption of new crop until it is presented as a sacrifice at the Temple in Jerusalem. The “New Is Forbidden By The Torah" became the motto of the Chief Rabbi of Pozsony (Bratislava), Moses Schreiber (Hasam Sofer), and the founding principle of Orthodoxy. The “new” referred to the religious innovations that the promoters of the Jewish Enlightenment wanted to introduce into the lives of the communities. Hasam Sofer sought to preserve the traditions of the communities. He himself, for example, was student of Hassidic masters, yet he did not try to lead the Pozsony (Bratislava) community down this path, but instead reinforced the local Ashkenazi Jewish traditions.

His outlook is reflected well in his speech:

“The Eternal, blessed be His name, has empowered the wise in every generation to introduce new customs among the people of Israel. And after the wise men have established these customs, with the pure intention of putting fences around the laws, thusthese customs have taken root and no one has the right to change them. So there is no way at all to abolish these customs." – “since the son is a part of his father from whom he originates". (Drashot 2:243a-b)