QR-053

Mit értettek az egyes parancsolatok indoka alatt?

A szent szövegek és parancsolatok modern kritikai megközelítései egyet jelentettek az orthodoxia számára a normák be nem tartására irányuló törekvéssel.

Hászám Szofer a szentírásfordítások (és újító, külső szempontokat bevivő értelmezések) okán jegyezte meg:

A fordítás lehántja „a drágakő burkát, mindazon utalásokat és titkokat, amelyeket a Tóra tartalmaz, továbbá a belőle származó rabbinikus hagyományokat; s helyette nem ad rá más öltözetet, csupán a filozófikus bölcsesség skarlátruháját.” (Drásot, 1:81a) „Ha a gyerekek először csupán a Szentírás elsődleges jelentésével ismerkednek meg és a Tórán kívül világi tudományokkal foglalkoznak, akkor mire felnőnek és elérkezne annak az ideje, hogy a Szóbeli Törvényt, a judaizmus lényegét tanulmányozzák, már a törvénytelenséget fogják választani, megtagadva Istent és a Tórát.” (Drásot, 1:112b)

A vallási hagyomány racionalizálását és hagyománykritikát az orthodox szervezet publicistái is ebben a szellemben ítélték el. „A tóra törvényeit zsidó felfogás szerint, mint kinyilatkoztatott felsőbb parancsokat kell teljesíteni, tekintet nélkül arra, hogy gyarló értelmünk fel tudja-e fogni a törvények észszerűségét. Ezért nincs is meg a Tórábanהמצות  טעמי, [1] a parancsok megokolása, hogy az ember ne higgye, hogy a parancs értelmét megértve, fölösleges a szertartás gyakorlása.” (Zsidó Újság 1926. április 23./ 5.)

[1] Táámé hamicvot – a parancsolatok indoka.

What did they mean by reason of the Commandments?

Modern critical approaches to the sacred texts and commandments have been interpreted by the Orthodox as tantamount to an attempt to disobey the norms.

Hasam Sofer noted in context of the translations (and innovative interpretations bringing in external perspectives) of scripture:

Translation strips away “the cloak of the gem, all the allusions and mysteries that the Torah contains, and the rabbinic traditions that derive from it; and gives it in its place no other garment but the scarlet robe of philosophical wisdom." (Drachot, 1:81a) “If children are at first acquainted only with the primary meaning of the Scriptures and engage in secular studies outside the Torah, by the time they grow up and the time comes to study the Oral Law, the essence of Judaism, they will have chosen lawlessness, denying God and the Torah." (Drachot, 1:112b)

The rationalization of religious tradition and criticism of tradition were condemned in the same spirit by the publicists of the Orthodox organization. “The laws of the Torah, according to the Jewish understanding, are to be obeyed as revealed higher commands, regardless of whether our feeble intellect can grasp the reasonableness of the laws. This is why the Torah המצות  טעמי [1] does not contain the explanation of the commandments, lest one should think that, understanding the meaning of the commandment, it is superfluous to perform the ritual." (Jewish Newspaper 23 April 1926 / 5)

[1] Taame hamicvot – the reason for the commandments.