QR-064

Milyen legyen az orthodox nevelőnő?

A miskolci orthodox izraelita tanítónőképző intézetet 1928-ban életre hívó igény a polgári családokhoz kötődött és a nők/ lányok szerepeibe történő belenevelődés vitáihoz kapcsolódott. Ezek a viták általános korjelenségek voltak, átíveltek a felekezeti határokon, és a polgári családmodellhez kötődtek. A keresztény felekezetekben a nevelőnőkkel és tanítónőkkel kapcsolatban megfogalmazott probléma az volt, hogy nem vallásos, világias, szabadelvű szemléletet adnak át a gyereknek a szülők tudta nélkül, addig az orthodox zsidó viták a keresztény nevelőnők által kereszténnyé nevelt zsidó gyerekekről szóltak. Közös ezekben a vitákban a szülői mintaadás problémája vallási téren, a szülők passzivitása, annak a neveltetésnek a megszakadása, amit a korábbi nemzedékektől kaptak. Ez részben az új eszmékkel, részben pedig az életmód változásával függött össze.

Az igazgató által megfogalmazott vélemény szerint: „…veszedelmet jelent, hogy a zsidó család, mely akár vallási, akár egyéb okoknál fogva gyermekeit magánuton tanittatja, vagy még nem tanköteles gyermekei mellé nevelőnőt vesz, a várt eredmény ellenkezőjét kényszerül drága pénzért tapasztalni. Nincsenek zsidó nevelőnőink s ezért zsidótlanodnak el a gyermekeink – igen sokszor – már a szülői házban a más vallásu nevelőnők, bonnok, Fäuleinok befolyása alatt.” (Zsidó Újság 1928. július 13./ 6. Orsz. Izr. Tanítónőképző Intézet – Miskolczon) – olvasható az országos orthodox zsidó lapban.

Az Orthodox Központi Irodához tartozó Zsidó Újság ugyanis számos alulról jövő kezdeményezésnek fórumot biztosított azzal a kikötéssel, hogy nézeteket, javaslatokat lehet kifejteni, de a döntés joga a rabbikat illeti meg. A tanítónőképző 1928 júliusi híre is ilyen elhúzódó vitának indult, azonban hamar létező intézménnyé vált. A vallás és közoktatásügyi miniszter 1928. november 23-án engedélyezte a felállítását. Az ügy helyi támogatói Feldmann Mór hitközségi elnök, Mandula Mór kultuszelnök és dr. Rosenberg Márton iskolaszéki elnök volt. Felvételi hirdetései az országos lapban az 1930-as évek elejéről maradtak fenn.

What kind of character would fit the most to be an Orthodox governess?

The need that brought the Orthodox Israelite teacher training institute in Miskolc to life in 1928 was connected to bourgeois families and to the debates about the education of women/girls in their roles. These debates were general phenomena of the age, they crossed denominational boundaries and were linked to the bourgeois family model. In the Christian denominations, the problem with governesses and teachers was that they give the child a non-religious, secular, libertarian view without the knowledge of the parents, whereas the Orthodox Jewish debates were about Jewish children being brought up by Christian governesses as Christians. Similar concerns in both these debates were the issue of parental role modeling in religious matters, parental passivity, and the disruption of the upbringing received from previous generations. This was partly associated with new ideas and partly with lifestyle changes.

According to the opinion expressed by the principal: “… it is a danger that the Jewish family, which educates its children privately for religious or other reasons, or hires a governess for its non-school-age children, that it is forced to experience the opposite of the expected result at great expense. We have no Jewish governesses, and that is the reason for our children being deprived of their Jewish identity – often under the influence of governesses, tutors, and Frauleins of other religions – even in their own homes." (Zsidó Újság, July 13, 1928 / 6. National Jewish Teachers’ Training Institute – Miskolc) – as read in the national Orthodox Jewish newspaper.

The Jewish Newspaper, affiliated with the Orthodox Central Office, provided a forum for numerous initiatives, with the stipulation that while views and proposals could be expressed, the decision-making authority rested with the rabbis. The news of the teacher training institute in July 1928 also sparked such a prolonged debate but soon became an established institution. The Minister of Religion and Public Education granted approval for its establishment on November 23, 1928. Local supporters of the initiative included Mor Feldmann, president of the Orthodox Community, Mór Mandula, chairman of religious affairs, and Dr. Márton Rosenberg, chairman of the school board. Advertisements of applicaition in the national newspaper from the early 1930s are still preserved today.