QR-079

Mi célt szolgált a szerencsi Máhziké Hádosz intése?

A Máhziké Hádosz a hitélet elmélyítése és megerősítése címén az ortodox közösségek számos olyan kérdésével foglalkozott, amely a vallásosság korábbi formáinak modernkori továbbvitelét érintette. Az erkölcsi és vallási hanyatlásként megélt új időkre a hitbuzgalom vallási válaszokat adott a hitközségek és a családok megerősítését szorgalmazva. Értelmezésében a zsidóság helyzetének orvoslása csak megtéréssel, a vallásgyakorlás elmélyítésével érhető el. „»Im raje ódom sejiszürin bóin ólov jefaspés bemáaszov« [„Ha az ember látja, hogy szenvedések sújtják, vizsgálja meg tetteit.” bBrahot 5a.], ha látod, hogy szenvedések közelednek feléd, nézz körül, vajjon nem vétkeztél-e I’tened és vallásod ellen.” (Zsidó Ujság 1932. aug. 9./ 8. A „Machziké Hadosz” intő szava.) – szólt a szerencsi Máhziké Hádosz intése. A bűn-büntetés-megtérés gondolatmenetével krízis idején vallási (közösségi) normákat erősítettek meg.

What was the purpose of the Szerencs Mahzike Hados’ warning?

The Máhzike Hadosh, under the heading of deepening and strengthening the life of faith, addressed a number of issues in Orthodox communities concerning the modern-day continuation of earlier forms of religiosity. The religious movement responded to the new times of moral and religious decline by calling for the strengthening of communities and families. “Im raye odom sheyisurin boin olov jefashpesh bemaasov" [“When a man sees that he is afflicted with suffering, he should examine his deeds."] bBrachot 5a.], if you see afflictions approaching you, look around to see if you have not sinned against your G-d and your religion." (Zsidó Ujság 9 Aug. 1932 / 8. The warning word “Machzike Hados".) With the thought process of sin-punishment-redemption, religious (communal) norms were reinforced in times of crisis.

Zsidó Újság 1932. aug. 9./ 8. A „Machziké Hadosz” intő szava.

Zsidó Újság, 9 Aug. 1932 / 8. The warning word “Machzike Hados".

© OR-ZSE Könyvtára