QR-082

Mi volt Korein Dezső missziója?

Korein Dezső az Orthodox Központi Iroda publicistájaként úgy látta, hogy az izraelita felekezeti apologetika csak egy felekezeti belső kört tud megszólítani. Más nyelvezetet vélt szükségesnek, és a felekezeti lapokból történő kilépést szorgalmazta. Korein intenzívebb formában tartotta kívánatosnak a zsidó intézményi apologetikát és antiszemita vádak elleni fellépést. „Semmikép sem tartom szerencsés állapotnak, hogy a hivatalos zsidóság e sátáni hadjárattal szemben lanyha politikát folytat, ahelyett, hogy a hamis és minden alapot nélkülöző rágalmakat népszerű közleményben megcáfolná.” (Korein 1935: 6.) Az antiszemitizmus elleni fellépés olvasóközönségét az izraelita felekezeti lapokon kívül képzelte el: „Felekezeti lapjainkat főleg a zsidó társadalom olvassa, azt pedig nem kell felvilágosítani. Szükség volna tehát oly publicitásra, amely az antiszemita sajtó részéről egyoldalúan és elfogultan beállított zsidóellenes dolgok regisztrálását ellensúlyozza és a keresztény közvéleményt a tiszta meglátás és igazságosság útjára terelné.” (Korein 1935: 9.) Korein célja – saját bevallása szerint – kettős volt: megvédeni a felekezeti becsületet és szolgálni a felekezetközi békét. A nácizmussal mint pogánysággal szembeni közös fellépés szükségességének gondolata nem csak az egyházi személyek kijelentéseinek neológ tolmácsolásaiban jelentek meg. Korein Dezső orthodox izraelita apologetikája a keresztény felekezetek középrétegeit megcélozva ugyanezen elképzelés köré épült 1934-től. „A pápa nagyszerű kiáltványa, amelyben egyházi átokkal sujtotta a fajelméletet, Faulhaber müncheni, Innitzer bécsi és Ingram londoni hercegérsek bátor szózatai, hazánkban pedig Serédi hercegpimás és Balthazár Dezső debreceni ref. püspök tiltakozásai az antiszemitizmus ellen mindmegannyi jótékony tünetek, amelyek arra engednek következtetni, hogy a keresztény egyházak fejedelmei úgy mint a multban, ma is bátran emelik fel tiltakozó szavukat az embertelenség és faji őrület romboló hadjárata ellen. Már pedig keresztény polgártársainknak mégiscsak egyházfejedelmeik erkölcsi irányítása után kell haladni.” (Korein 1935: 4.) „A gyűlölet ellen kell tehát egységes frontot teremteni, szorosabb együttműködést létesíteni a jólélekű, Istenfélő és művelt emberi társadalomnak, keresztényeknek és zsidóknak egyaránt. […] A kereszténység és a zsidóság összefogása a hitlerizmus ellen természetes szövetsége az igazhitű vallások vezetőinek a pogányság és embertelenség ellen.” (Korein 1935: 6.)

Startégiájának a zsidótörvények parlamenti fogadtatásáig, keresztény visszhangjáig volt hivatkozási alapja.

Korein Dezső: 1935. Mi az oka a zsidógyűlöletnek? III. kiadás. A jólelkű keresztény közvélemény felvilágosítására. Phöbus nyomda, Budapest.

What was the mission of Dezső Korein?

As a publicist for the Orthodox Central Bureau, Dezső Korein saw that Israelite denominational apologetics could only appeal to an inner denominational circle. He saw the need for a different language and called for a move away from sectarian newspapers. Korein called for a more intensive form of Jewish institutional apologetics and countering anti-Semitic accusations. “I do not consider it a fortunate state of affairs that official Jewry is pursuing a lukewarm policy against this satanic campaign, instead of refuting the false and baseless slander in a popular statement." (Korein 1935: 6.) The readership for the campaign against anti-Semitism was imagined to be outside the Israelite denominational papers: ‘Our denominational papers are read mainly by the Jewish community, and it is not necessary to enlighten them. There is a need, therefore, for publicity which would counteract the one-sided and biased anti-Jewish reporting by the anti-Semitic press and would lead the Christian public to a clearer understanding and justice." (Korein 1935: 9.) Korein’s aim, by his own admission, was twofold: to defend sectarian honour and to serve inter-denominational peace. The idea of the necessity of common action against Nazism as paganism was not only expressed in neologistic interpretations of the statements of churchmen.

The orthodox Israelite apologetics of Dezső Korein, targeting the middle classes of Christian denominations, was built around the same idea from 1934. “The great proclamation of the Pope, in which he anathematized racial theory with an ecclesiastical curse, the courageous soothsaying of the princes Faulhaber of Munich, Innitzer of Vienna and Ingram of London, and in our country the Prince Pope Serédi and Dezső Balthazár of Debrecen, ref. The protests against anti-Semitism by Bishop Bédiard of Bédaerts and Bishop Bédaerts of Bédaerts in Budapest are all beneficial symptoms which suggest that the princes of the Christian churches are, as in the past, courageously raising their voices in protest against the destructive campaign of inhumanity and racial madness. Our Christian fellow-citizens must after all follow the moral lead of their church leaders." (Korein 1935: 4.) “Against hatred, therefore, a united front must be created, a closer cooperation must be established between well-meaning, God-fearing and educated human society, Christians and Jews alike. […] The alliance of Christianity and Judaism against Hitlerism is a natural alliance of the leaders of the true faiths against paganism and inhumanity." (Korein 1935: 6.)

His strategy had a reference point right up to the parliamentary reception of the Jewish laws and their Christian resonance.

Dezső Korein: 1935. What is the cause of hatred of the Jews? 3rd edition. Phöbus printing house, Budapest.