Adatvédelmi tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

székhely: 1094 Budapest, Páva u. 39.

e-mail: info@hdke.hu

telefon: +36 1 455 3333

honlap: www.hdke.hu

nyilvántartás helye, száma: Fővárosi Törvényszék, 13.Pk.60.429/2002/3. sz. végzés, 8597

adószám: 18245938-2-43

képviseli: Dr. Zima András, igazgató

adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Fonyó Gyula

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@hdke.hu

(a későbbiekben: Közalapítvány vagy többes szám első személy).

2.    JOGSZABÁLYOK, ALAPELVEK

2.1      Az adatkezelés során alkalmazott főbb jogszabályok

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Ekertv – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")

 

2.2      Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 • Személyes adatot kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, a megjelölt ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaságunkkal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 • Az adatkezelés során végig folyamatosan gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az adatok tárolása során az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tesszük lehetővé, ennél hosszabb ideig az adatokat csak törvényi felhatalmazás alapján, közérdekű archiválás céljából őrizzük meg.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tiszteségesen, az érintettek számára átlátható módon végezzük, annak során felelünk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésért.

3.    FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Közalapítvány nevében (megbízásából, utasítására és az Közalapítvány döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Közalapítványvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Közalapítvány vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4.    ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4.1      A honlap megtekintése

4.1.1      Automatikusan rögzített adatok

A honlap oldalai bármikor megtekinthetők anélkül, hogy Ön felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Ha megtekinti honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek eszközének (pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, a honlap működésének javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 90 nap.

4.1.2      Cookie-k (sütik)

A Közalapítvány honlapján alkalmazott cookiek (sütik) kezeléséről külön tájékoztatót tettünk közzé, amely itt érhető el: Cookie tájékoztató – Holokauszt Emlékközpont (hdke.hu)

4.1.3      Hivatkozások és linkek

Honlapunkon olyan utalásokat (linkek, ugrópontok) is találhat, amelyek a honlap látogatóinak tájékoztatását szolgálják, azonban más szolgáltatók által fenntartott oldalakra vezetnek át, ahol a Közalapítványnak nincs befolyása a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak és más szolgáltatók oldalaira navigálnak át, akkor javasolt átolvasni ezen oldalak szolgáltatóinak tájékoztató nyilatkozatát a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban. A Közalapítványnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

4.2      Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon …………………………………………néven.

A ………………………………………… oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket. Azzal, hogy Ön követ bennünket, a profilja elérhetővé válik számunkra, azonban arról adatot nem rögzítünk.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a Közalapítványt és az általa működtetett emlékközpontot érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a követés leállításával, ez a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést nem érinti.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, híreinkről azonban külön értesítést nem kap.

A Facebook oldal adatkezeléséről a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat tájékoztatást a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen.

4.3      Kapcsolatfelvétel

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (weboldalon, e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, személyesen). Kapcsolatfelvétel esetén a velünk megosztott személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ám kérjük vegye figyelembe, hogy megkeresését hozzájárulás nélkül valószínűleg nem tudjuk megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Közalapítvány, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és a – minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

4.4      Hírlevél küldése

A Hírlevélküldő a Közalapítvány, illetve az általa működtetett Emlékközpont ingyenes szolgáltatása.
A szolgáltatásra a honlapon történő regisztrációval Ön a honlapon közzétett és Ön által megismert feltételeket elfogadja. A hírlevélre történő feliratkozás nem jelent biztosítékot arra, hogy minden, az Ön számára fontos információt hírlevél formájában megkap. Friss információkért kérjük, időről-időre látogassa meg honlapunkat a www.hdke.hu címen!

A hírlevelek kiküldésének gyakorisága: havonta.
A hírlevélre való feliratkozás két lépésből áll:
1. Érvényes e-mail cím megadása
2. A regisztráció során a rendszer által generált nyilatkozaton a jelelőnégyzetek kitöltése és a nyilatkozat elfogadása.
Az adatkezelés célja: figyelemfelhívó és marketing tevékenység az Ön tájékoztatása érdekében

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása a hírlevél küldéséhez. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Amennyiben nem adja meg adatait, vagy nem járul hozzá azok ilyen célú kezeléséhez, úgy nem küldünk hírlevelet az Ön részére.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

A hozzájárulás visszavonásának módja:

 1. Minden hírlevél végén található “Ha a továbbiakban nem kívánja olvasni hírlevelünket, itt iratkozhat le róla."szövegre kattintva vagy
 2. a regisztráció során megadott e-mail címével és nevével, a www.hdke.huoldalon a lap jobb oldalán található Hírlevél/Leiratkozás gombra kattintva.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

4.5      Jogi személyek közti szerződések megvalósításában résztvevők

A Közalapítvány és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, szállító, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be közvetlenül Öntől.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés jogalapja: A Közalapítvány és a vele szerződő jogi személy jogos érdeke.  Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az Ön munkáltatójával (megbízójával) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás esetében jogorvoslattal élhet döntésünk ellen.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen és azt a Közalapítvány elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: írásban, levél vagy elektronikus üzenet küldésével az alábbi címekre:

postai cím: Holokauszt Emlékközpont 1094 Budapest, Páva u. 39.

e-mail cím: adatvedelem@hdke.hu

4.6      Kamerás megfigyelés

A Közalapítvány az általa működtetett Emlékközpont területén kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, a muzeális értékek védelme érdekében.

A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az Emlékközpontban kaphat.

4.7      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Közalapítvány nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

5.    AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés kapcsán Önt különböző, az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamely jogával (jogaival), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

postai cím: Holokauszt Emlékközpont – 1094 Budapest, Páva u. 39.

e-mail cím: adatvedelem@hdke.hu

Azonosítás

Kérésének teljesítése előtt minden esetben meg kell állapítanunk az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikus üzenetben, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1      Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

5.2      Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet egy másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3      Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

5.4      Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • adatait kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük;
 • megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Közalapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5      Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Közalapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön hozzájárulásával, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6      Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy a Közalapítványra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7      Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Közalapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • az adatkezelés az Közalapítvány vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor töröljük, ha az adatkezelésre nem a Közalapítvány közérdekű okból végzett feladatának végrehajtása érdekében van szükség.

5.8      Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

 • szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

 

5.9      Jogorvoslati lehetőségek

5.9.1      Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

elnök:                       dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím:          1374 Budapest, Pf. 603.

cím:                         1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon:                   +36 (1) 391-1400

Fax:                          +36 (1) 391-1410

web:                        https://www.naih.hu

e-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

 

5.9.2      Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival és ezzel megsértették az Ön jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

5.9.3      Kártérítés és sérelemdíj

Ha a Közalapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Közalapítványtól sérelemdíj követelhető. A Közalapítvány mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6.    ADATBIZTONSÁG

A Közalapítvány megtette és a jövőben is megteszi mindazokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek – figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat – a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

7.    ADATFELDOLGOZÓK

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység Név / Cégnév Székhely
Szerver / honlap üzemeltetője
Hírlevél szolgáltató
Marketing ügynökség
Rendezvényszervező

8.    ADATTOVÁBBÍTÁS

Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére, azok megkeresésének és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átadjuk.

A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen Általános adatkezelési tájékoztatót.

Jelen adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának időpontja: 2022. január …