QR-024

Milyen volt az orthodox intézményi struktúra?

A neológ Országos Iroda orthodox párhuzama 1870. augusztus 24-én jött létre Orthodox Közvetítő Bizottság néven, amelynek pontos feladatkörét ekkor még nem határozták meg. Az orthodox szervezet élén a száztagú országos képviselőség, a központi bizottság és a központi iroda állt. Az országos képviselőségben hatéves mandátummal 60 világi és 40 rabbi tag kapott helyet. A hitközségek vallási autoritásai már a választás során jelentős szerepet kaptak: minden orthodox hitközség egy hitközségi tagot küldhetett, aki a hitközség rabbijával együtt képviselte a hitközséget az országos képviselőségi választáson. Az országos képviselőség választotta meg a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodájának elnökét és a Központi Bizottság 10 tagját. A vallási autoritások a hitközségi életben, az orthodox szervezetben és az irodához közeli lapban egyaránt központi szerepet kaptak.

Amíg a vallási autoritások háttérbeszorulása a neológia meghatározó jelensége és gyakran visszatérő problémája volt, addig az orthodox szervezet a vallási autoritások helyzetének és közösségi életben játszott szerepének jól körvonalazódott megerősítésére törekedett. Az országos képviselőség szintjén a 40 fős rabbibizottság állásfoglalása „minden elvi jelentőségű és vallástörvényi vonatkozású kérdésben a központi bizottság által kikérendő [volt] és a [rabbi]bizottság véleménye döntő” lett. A Központi Iroda főtitkárának – aki a Zsidó Híradó esetében azonos volt az orthodox hetilap főszerkesztőjével és gyakori vezércikkírójával –, valamint hivatalnokainak megválasztása a negyedévente ülésező Központi Bizottság hatáskörébe tartozott. Az orthodox szervezet élén a Központi Iroda állt, a Központi Bizottság feladata pedig az országos képviselőség tanácskozásainak előkészítése volt. Az Orthodox Iroda hatáskörébe tartozott az orthodox szervezet képviselése a kormánnyal és a hatóságokkal szemben, valamint minden olyan ügyben, ami az orthodox izraelita felekezet egészét érinthette.

How was the Orthodox institutional structure built?

The Orthodox counterpart of the neologue National Bureau was established on 24 August 1870 under the name of the Orthodox Mediation Committee, whose precise remit was not yet defined. The Orthodox organisation was headed by a national representative body of one hundred members, a central committee and a central bureau. The national representative body consisted of 60 lay members and 40 rabbis with a six-year mandate. The religious authorities of the parishes were already given a significant role in the election process: each Orthodox parish was allowed to send one parish member who, together with the parish rabbi, represented the parish in the national elections. The National Assembly elected the President of the Central Bureau of the Hungarian Autonomous Orthodox Jewish Community and 10 members of the Central Committee. Religious authorities played a central role in the life of the parish, in the Orthodox organisation and in the newspaper close to the office.

While the shrinking of religious authority was a dominant and often recurring problem in neology, the Orthodox organization sought to strengthen the position and role of religious authority in community life in a well-defined way. At the level of the national representation, the position of the 40-strong Rabbinical Committee ‘was to be taken by the Central Committee on all matters of principle and religious law and the opinion of the [Rabbinical] Committee was to be decisive’. The election of the General Secretary of the Central Bureau – who, in the case of the Jewish News, was the editor-in-chief and frequent editorial writer of the Orthodox weekly – and its officers was the responsibility of the Central Committee, which met quarterly. The Orthodox organisation was headed by the Central Bureau, and the Central Committee was responsible for preparing the deliberations of the national representation. The Orthodox Bureau was responsible for representing the Orthodox organisation before the government and the authorities, and in all matters which might affect the Orthodox Israelite denomination as a whole.