QR-045

Mi az a szijum, milyen szerepe volt az ifjúság nevelésében?

Szijum jelentése ’befejezés’, egy Talmud-traktátus befejezésekor tartott ünnepi lakoma.

A hászid rebbék, és orthodox főrabbik ifjúsági vallási szocializációban betöltött reprezentatív és szemléletformáló szerepére nagy hangsúlyt fektetett a Zsidó Újság szerkesztősége. A hászid rebbék a Tórával foglalkozó ifjúsági egyletek rendezvényeinek díszvendégeivé váltak, amit az orthodox sajtó a hitbuzgalom országos hírei között hozott. Az országos szinten működő – Talmud-tanulással foglalkozó – Orthodox Ifjak Önképző Egyesületének egyik eseményét például az egyébként is közölt helyi események közül az újfehértói rebbe látogatása emelte ki. „Megható szijüm-ünnepélyt rendezett a kiskunhalasi Tiferesz Bachurim. Ez alkalomra a hitközség elöljárósága a Vadkerten időzött ujfehértói cadikot: R.[eb] Sólajm Eliezer Halbersammot is meghívta. Már az állomáson óriási közönség várta és meleg ovációban részesítette.” (Zsidó Újság 1933. jan. 20./ 9. Hirek – Rabbi Solajm Eliezer Halason.) – adtak hírt az eseményről.

Hasonlóképpen számoltak be a munkácsi főrabbi és rebbe beregszászi látogatásáról a fővárosi orthodox sajtó szlovákiai eseményekkel foglalkozó rovatában. „A ’Darké T’süvó’-egyesület fiatalsága Roshasónó-ra szijümöt rendezett, mely alkalomra meghívták a – városba egy circumcisióra érkezett – munkácsi főrabbit. Spira Lázár főrabbi magasszárnyalású hadron aloch-t mondott, miközben kiemelte az egyesület ifjúságának érdemét, mely a napi kimeritő munka után az estét és szabadidejét a gemore-tajszefesz-tanulásra szenteli.” (Zsidó Újság 1933. márc. 3./ 9. Szlovákiából – A munkácsi főrabbi Beregszászon)

A híradás egyúttal a tradicionális út megtartásának és továbbvitelének elismeréséről is szólt, amit a beregszászi példát követő ifjúság számára a hitbuzgalom egyik példaképeként és pártfogójaként megjelenő hászid rebbe, a parancsolatok megtartását szorgalmazó és közösségében azokat szigorúan be is tartató munkácsi főrabbi tett.

Mi micsoda?

Darké T’suvó – A megtérés útjai, a Munkácsi rabbi, Cvi Hirsch Spira sutjának címe, az egyletbe látogató Chájim Eleazar Spira apjáé.

Hadron aloh – „Visszatérünk hozzád” arámi kifejezés, melyet egy talmudi fejezet befejezésekor mondanak. Értelme nem akarunk megszabadulni tőle egyszerre s mindenkorra, újra tanulmányozni fogjuk még.

Gemore-tajszefesz (G’márá toszáfot) – Talmud magyarázatokkal, Toszáfot = „hozzáadás, pótlás” Rási unokái és azok tanítványainak kiegészítései és vitái Rási Talmud-kommentárjaihoz.

What is the siyum, and what role did it play in the education of the youth?

Siyum means ‘finish’, a festive feast held at the finish of a Talmudic treatise.

The representative and attitude-forming role of Hasidic rabbis and Orthodox Chief Rabbis in the religious socialisation of young people has been a major focus of the editorial staff of the Zsidó Újság. The Hasidic rebbes became guests of honour at events of Torah youth unions, which were covered by the Orthodox press as national news of the faith movement. For example, one of the events of the nationally active Orthodox Youth Self-education Association for Talmudic Studies was highlighted by the visit of the Rebbe of Újferhértó, among other local events that were also reported. “A touching shiurim celebration was organized by the Tiferesz Bachurim of Kishunhalas. On this occasion, the elders of the congregation invited the Tzadik of Újfehértó, R.[eb] Sólajm Eliezer Halbersamm, who was staying at Vadkert. Already at the station, a huge audience awaited him and gave him a warm ovation." (Zsidó Újság, Jan. 20, 1933 / 9th Hirek – Rabbi Solajm Eliezer Halason) – reported the event.

Similarly, the visit of the Chief Rabbi and the Rebbe of Munkachevo to Berehovo was reported in the Orthodox press of the capital city in the column on events in Slovakia. “The youth of the ‘Darké T’shuvó’ association organized a shiur for Rosh Hashono, to which they invited the Chief Rabbi of Munkechevo, who had come to the city for a circumcision. Chief Rabbi Lazar Spira gave a high hadron aloch, while highlighting the merit of the association’s youth, who after the day’s hard work dedicate their evenings and free time to learning gemore-taishevesh." (Zsidó Újság, March 1933. 3/9 From Slovakia – The Chief Rabbi of Munkác in Berehovo)

The news report was also about the recognition of the importance of keeping and carrying on the traditional way by the Chief Rabbi of Munkachevo, who was a role model and patron of the faith movement for the youth of Berehovo, who was an example to the youth of Berehovo, who was an advocate of the observance of the commandments and who strictly observed them in his community.

What is what?

Darké T’shuvó – The Paths of Conversion, the title of a Shu’’t by Rabbi Cvi Hirsch Spira of Mukachevo, the father of Chayim Eleazar Spira, a visitor to the congregation.

Hadron aloh – “We return to you" is an Aramaic phrase said at the end of a Talmudic chapter. We do not want to get rid of it once and for all, we will study it again.

Gemoreh-tajsefes (Gmarah tosaphot) – Talmud with commentary, Tosafot = “addition, replacement" Additions and discussions by Rashi’s grandchildren and their disciples to Rashi’s Talmudic commentaries.