QR-054

Mire figyelmeztettek a közösséget ért csapások?

A közösséget ért csapásokat isteni büntetésként értelmezték az orthodox közösségekben, és igyekeztek felderíteni annak okait. A vallásosság és a közösségi normák megerősítése volt az elfogadott válasz.

Makón például 1926/27 telén a közösségben vezető szerepet betöltő három férfiú korai, egymás utáni hirtelen halálát értelmezték isteni büntetésként. A harmadik férfiúnak, a Sasz-chevra (talmudegylet) korán elhunyt elnökének halála után a hitközség egy talmudi példa szerint a közösséget ért csapások miatt önvizsgálatot tartott, a rabbikar pedig lépéseket tett a vallási élet szigorítására. Időközben a haláleseteket büntetésként kiváltó közösségi véteknek egy névtelen bejelentés nyomán az egygyerekes családmodell közösségbeli vélt terjedését tekintették. „Hogy a lappangó vétkek kiküszöböltessenek, a rabbinátus elrendelte:

»1. A talmud értelmében a házasélet fenntartásához a keszübó házassági okirat megőrzése feltétlenül szükséges, amiért is mindenkit kötelezünk, hogy keszübóját 14 napon belül a főt[isztelendő] rabbi úrnak bemutassa. Amennyiben valaki ennek birtokában nem lenne, haladéktalanul újat (…) írattasson.

  1. A rabbinátus – teljes diszkréció biztosítása mellett felhívja az említett névtelen levél íróját, hogy a főrabbinál nyilatkozattételre megjelenjen, nehogy az ártatlanokra terelődjék a gyanú.
  2. A rabbinátus nagy súlyt helyez még a hívők lakberendezésére, amiért is a Bészdin a hitközségi tagokat lakásukon meglátogatja. Ahol szabálytalanságot lát, ott intézkedni fog.
  3. A rabbinátus tudomására jutott, hogy egyesek a kávéházban hajadonfőtt kártyáznak.

Ezt szigorúan megtiltja a rabbinátus.«” E rendeleteket a Zsidó Újság című orthodox lap az olvasók számára követendő példaként, a makói orthodox közösség érdemeként emelte ki. „Makón nem kell a sabbosz, a mikvo, a kásrusz megtartására külön felhívást kibocsátani, ez ott természetes. A rabbiság által megrótt visszásságok tehát csak azt mutatják, hogy ott a vallási lelkiismeret szeizmográfja érzékeny és élénken reagál.” (Zsidó Újság 1927. jan. 14./ 6. A makói orthodox hitközség fájdalma és dicsérete)

What did the plagues on the community warn about?

In the Orthodox communities, plagues on the community were interpreted as divine punishment and they sought to discover its causes. The response was to strengthen religiousness and enforce norms.

For example, in Makó, in the winter of 1926/27, the sudden and premature deaths of three men in leadership positions of the orthodox community were interpreted as divine punishment. After the death of the third man, the prematurely deceased president of the Sasz-chevra (Talmudic association), the community, following a Talmudic example, conducted an introspection because of the calamities that had befallen the community. The rabbis took steps to tighten religious life. In the meantime, the perceived spread of the one-child family model in the community was seen as a punitive communal transgression following an anonymous report. “To eliminate latent transgressions, the rabbinate ordered:

“1. According to the Talmud, in order to maintain married life, it is absolutely necessary to keep the marriage contract (ketubah), for which reason everyone is obligated to present contract (ketubah) to the Chief [Rabbinate] within 14 days. If anyone is not in possession of it, he should immediately have a new one (…) written.

  1. The Rabbinate, with full discretion, invites the writer of the said anonymous letter to appear before the Chief Rabbi for a statement, lest suspicion be cast on the innocent.
  2. The rabbinate also places great emphasis on the home furnishings of its congregants, which is why the Beth Din visits congregants in their homes. Where he sees irregularities, he will take action.
  3. It has come to the attention of the Rabbinate that some people have been seen playing cards with uncovered head in the café. This is strictly prohibited by the Rabbinate."

These decrees were highlighted by the Orthodox newspaper, the Zsidó Újság, as an example for its readers to follow and as a merit of the Orthodox community in Makó. “In Makó, there is no need to issue a special call for the observance of Shabbos, mikveh, kashrut, it is natural there. So the abuses denounced by the rabbinate only show that the seismograph of religious conscience there is sensitive and keenly responsive." (Zsidó Újság, 14 Jan 1927 / 6. The pain and praise of the Orthodox community of Makó)