QR-063

Mit tanultak az orthodox iskolákban a középrétegek gyerekei?

Az orthodox hitközségek a világi pályára készülők számára is lehetőséget biztosítottak azzal, hogy hitközségi keretben, a polgári iskolai tanterv alapján, polgári iskolákat létesítettek. Azok számára, akik jesivákban tanultak volna, az előkészítést a Tórasz Emesz biztosította. Polgáriba azok az orthodox családból származó gyerekek jelentkeztek, akik tanulmányaik után gyakorlati pályákra terveztek lépni. Mindamellett, a budapesti orthodox hitközség által 1920-ban létrehozott polgári fiúiskolából is többen mentek jesivába, mely az intézmény szerint „dicsősége iskolánknak, mert beszédes bizonyítéka a vallásos szellemnek, mely (…) munkánkat áthatja”. A polgári iskolákban rendszeresített tantárgyak mellett (az aktuális tanügyi szabályozások szerint, többek között: hittan, magyar, német, számtan-mértan, növény- és állattan, történelem, ásvány-, vegytan, egészségtan, természettan, közgazdasági és jogi ismeretek, testgyakorlat, ének, rajz) nagy hangsúlyt fektettek az önképzésre is. A budapesti fiú polgári Jókai Önképzőköre a magyar irodalom, történelem, a földrajz és a modern technikák több ágával foglalkozott. A Sámson-sportkör a sportolni vágyó fiúkat várta, többek között osztályok közötti kosárlabda bajnokságot szervezve. A vallásos mellett, a hazafias nevelés is hangsúlyos volt. Így az 1912-1913-as tanévben a pozsonyi orthodox polgáriban megünnepelték természetesen március 15-ét, „a nemzeti ébredés évfordulóját”. A dinasztiahűség kifejezéseképpen „felejthetetlen Erzsébet királynénk emlékére november 19-én szünetelt az oktatás”, illetve a „dicsőségesen uralkodó” I. Ferenc Józsefnek koronázási évfordulóját is méltóképpen ünnepelték meg. A budapesti polgáriban rendre megünnepelték a nemzeti hadsereg 1920-as bevonulását Budapestre, de megemlékeztek a Trianoni döntés évfordulóján is, október 6-án is megemlékezést tartottak, s megünnepelték 1938-ban a Felvidék visszatérését is. A kötött tanrend mellett iskolán kívüli programokat is szerveztek minden évben, múzeumlátogatásokkal és kirándulásokkal. Ennek keretében az iskola diákjai meglátogatták többek között a Nemzeti Múzeumot, a Hopp Ferenc Múzeumot, az Egészségügyi Múzeumot és a Mezőgazdasági Múzeumot, de aquincumi látogatással és visegrádi hajókirándulással is kiegészítette az iskola orthodox tanulói oktatását.

What did the middle-class children learn in Orthodox schools?

Orthodox community centers also provided opportunities for those preparing for secular careers by establishing civil schools based on the civil school curriculum within the structure of the Orthodox Community. For those who would have studied in yeshivas, preparation was provided by the Torah Emes. From orthodox backgrounds the students who planned to enter practical careers after their studies applied to go to civil schools. Nevertheless, many of the boys from the civil school for boys established by the Orthodox Community Center in Budapest in 1920 also went to yeshiva, which, according to the institution, ‘is a credit to our school, because it is a telling testimony to the religious spirit which (…) permeates our work’. In addition to the regular subjects taught in the civil schools (according to the current curricular regulations, included religious education, Hungarian, German, arithmetic, botany and zoology, history, mineralogy, chemistry, health, natural sciences, economics, law, physical education, singing and art), great emphasis was placed on self-education. The Jókai Self-Educational Club of the Budapest Boys’ Civic Jókai covered several branches of Hungarian literature, history, geography and some branches of modern techniques. The Samson Sports Club was for boys who wanted to play sports, including an inter-class basketball tournament. In addition to religious education, patriotic education was also important. Thus, in the academic year of 1912-1913, in the Orthodox civil school in Pozsony (Bratislava) 15 March was celebrated, of course, “the anniversary of the national awakening".  As an expression of loyalty to the dynasty, „on 19th November classes were suspended, in memory of our unforgettable Queen Elizabeth", and the coronation anniversary of the “gloriously reigning" of Franz Joseph I was honorably celebrated. In the Budapest Orthodox civil school, the 1920 entry of the national army into Budapest was celebrated, the anniversary of the Trianon decision was also commemorated, a memorial was held on 6 October, and the return of the Felvidék in 1938 was also celebrated. In addition to the compulsory curriculum, extra-curricular activities were organised every year, including museum visits and excursions. Among others, the school’s pupils visited the National Museum, the Ferenc Hopp Museum, the Museum of Health and the Museum of Agriculture, and the school also complemented the Orthodox pupils’ education with a visit to Aquincum and a boat trip to Visegrád.