Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2016

  • Főoldal
  • Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2016
06 júl

Deadline: 2016-07-15

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága „Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2016 címen”
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
pedagógusok számára 2016. évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkársága (a továbbiakban: EMMI) felhívást intéz a magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézetben (a továbbiakban: Intézet).
A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában a szükséges módszertani ismeretek megszerzésével az Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával
Háttér: Magyarország magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Stockholmi Nemzetközi Fórum Holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben – többek között – ígéretet tesz a holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben. Ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor az EMMI és az Intézet között a 2015–2016 évekre.
A holokauszt tanár-továbbképzés témában a magyar-izraeli kapcsolat 19 éves múltra tekint vissza, és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást az Intézettel, melynek keretében pedagógusok számára évente lehetővé vált, hogy izraeli továbbképzésen vegyenek részt holokauszt témakörben.
A pályázat tárgya: A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különleges jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam kiemelt prioritásként kezeli. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelést, a rasszizmus elleni küzdelmet, továbbá az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja. A magyar holokauszt kutatás és oktatás mintaértékű az Intézet kapcsolatrendszerében, és ezt a tudást ülteti át az Intézet általában a Kárpát-medencei holokauszt oktatásába is.
A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok.
Pályázni az alábbi módon lehet: A pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik helyi szinten már megvalósítottak a holokauszt–oktatást elősegítő kezdeményezéseket.
Szakmai mellékletek a pályázathoz:
–    Rövid motivációs levél (maximum 1 A4 oldal, WORD formátumban)
–    Beszámoló a holokauszt témakörben eddig végzett munkáról (maximum 2 A4 oldal, WORD formátumban) – mint pl. a tanulók bevonásával történeti, helytörténeti kutatások; publikációk, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub vezetése, képzőművészeti, irodalmi, filmes feldolgozásban való közreműködés.
–    Tervezet arról, hogy a pályázó a továbbképzés tapasztalatait miként kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni (maximum 2 A4 oldal, WORD formátumban) – mint pl. szakkör, továbbképzés, tanfolyam, tanóra keretében, taneszköz, projekt, kiállítás, forgatókönyv.
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a pályázók hiánytalanul kitöltött és összeállított:
–    Pályázati adatlapjának eredeti példányát (1. számú melléklet)
–    Nyilatkozatainak eredeti példányait (2. és 3. számú melléklet)
–    Kizárólag csak a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolatát
–    Szakmai mellékleteket
–    Útlevelének másolatát, amellyel igazolja annak érvényességét
A pályázat jellege: nyílt pályázat
A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás: A rendelkezésre álló keretösszegből a Támogató a pályázaton nyertes pedagógusok számára biztosítja Budapest–Tel Aviv közötti egyszeri oda–vissza történő utazás és biztosítás költségeit.
A Jad Vasem Intézet szakértőkkel, szakmai műhelyekkel, helyi közlekedéssel, az étkezéssel és a kétágyas hotelszobákkal kapcsolatosan felmerülő költségeket biztosítja. A szemináriumi résztvevőknek a tanfolyamhoz kapcsolódó járulékos költségekhez önrészként 100 USD–vel kell hozzájárulnia, amely egy 70 USD egyszeri kedvezményes programösszeget tartalmaz, továbbá 30 USD-t, a turista helyszínekhez kötődő belépődíjak, jegyek árát. A 100 USD-t a megérkezést követően a Jad Vasem Intézet számára egyénileg kell befizetni. A csoportot kíséri 1 fő csoportvezető/tolmács, aki után a kapcsolódó járulékos összeget, a 100 USD-t az EMMI fizeti a Jad Vasem Intézet által kiállított számla alapján. Egy intézményből maximum két pedagógus pályázhat, minden jelentkező önálló pályázattal. Többcélú intézmény esetén is maximum két pedagógus pályázhat.
Nem pályázhat olyan személy:
a) aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) aki már korábban részt vett a Jad Vasem Intézet által szervezett és az oktatási ágazat által támogatott továbbképzésen és tanulmányúton;
c) akit nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak és aki az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-h) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények egyikével sem áll jogviszonyban;
d) aki a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat vagy a jelen felhívásban meghatározott dokumentumokat a meghirdetett határidőre nem nyújtja be, vagy visszavonja;
e) akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van;
f) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik érvényes útlevéllel.
A pályázatot lebonyolító szervezet: Az EMMI Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztálya
Pályázat benyújtása: A teljes pályázati dokumentáció beküldendő, amelyből a szakmai mellékletek elektronikus levélben csatolt fájlban (WORD formátumú dokumentum) az bilat@emmi.gov.hu e-mail címre, továbbá papíralapon 1-1 eredeti példányban az adatlap és a nyilatkozatok, illetve kizárólag a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Báthori u. 10., Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztály részére. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2016”. Egy intézményből pályázó két pedagógusnak külön-külön kell a pályázatot benyújtaniuk.
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok e pályázat mellékleteiként letölthető formátumban elérhetőek a http://www.kormany.hu oldalon, továbbá a Holokauszt Emlékközpont honlapján (www.hdke.hu).
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. július 15. (postai bélyegző, illetve az e-mail küldésének keltezése)
A pályázat elbírálásának folyamata:
A pályázat elbírálásának szempontjai:
–    A pedagógus felkészültsége valamint a holokauszt kutatásának és oktatásának területén végzett eddigi szakmai tevékenysége
–    A beszámolóban leírt, iskolában eddig végzett holokauszttal kapcsolatos tevékenység komplexitása, módszertani és pedagógiai hatékonysága
–    A tervezetben felvázolt szakmai program megvalósíthatósága és hatékonysága
–    A projekt fenntarthatósága, folytathatósága
A határidőn túl érkezett, valamint formai hibás, hiányos pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.
HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG
A pályázat értékelésénél előnyt élvez:
–    angol nyelvtudás,
–    a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány szervezésében akkreditált továbbképzésen való részvétel.
A pályázók támogatásáról az EMMI által felkért delegáltakból e célra létrehozott 5 tagú Értékelő Bizottság javaslata alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől számított négy héten belül dönt.
Az Értékelő Bizottság tagjai:
1.    Thaisz Miklós főosztályvezető, a bizottság elnöke (EMMI, Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztálya)
2.    Dékány András főosztályvezető (EMMI, a Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztálya)
3.    Dr. Kaposi József főigazgató (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
4.    Dr. Szita Szabolcs igazgató (Holokauszt Emlékközpont)
5.    Szőnyi Andrea (Soá Alapítvány)
Tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező tagok:
1.    Dr. Lázár Imre (EMMI, Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztálya)
2.    Simonyi István (EMMI, Köznevelés–stratégiai Főosztálya)
A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint a szakmai beszámoló részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – más pályázók hasonló dokumentációjával együtt – az EMMI, vagy annak háttérintézménye disszeminálásra felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.
A kedvezményezettek listáját a döntést követő 5 munkanapon belül az EMMI a Kormányzati honlapon http://www.kormany.hu/hu/ember… közzéteszi. Az EMMI Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztálya a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.
A tanulmányúton való részvételt követően a nyertes pályázók legkésőbb 2016. december 18-ig kötelesek legalább 2 A4 oldal terjedelmű szakmai beszámolót megküldeni (WORD formátumban) az istvan.simonyi@emmi.gov.hu e-mail címre.
Egyéb tudnivalók:
A továbbképzés és tanulmányút tervezett időpontja 2016. november 6-13.
A holokauszt feldolgozását, oktatását fejlesztő program része egy hazai rövid felkészítés, amely az izraeli kurzusra készít fel. A felkészítőn való részvétel feltétele a kiutazásnak, a pályázat benyújtása ennek elfogadását is jelenti.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az EMMI, a Holokauszt Emlékközpont, valamint a Jad Vasem Intézet adatbázisában a pályázati adatlapon szereplő adatai rögzítésre kerüljenek, és a későbbiekben megkereshessék a témához kapcsolódó ügyekben.
A Jad Vasem Intézet a szemináriumot maximum 23 fő magyar pedagógus számára szervezi, beleértve a Samudaripe (Roma Holokauszt) oktatásával foglalkozó pedagógusokat is, továbbá a program 1 fő pedagógiai szakértő/döntés-előkészítő számára, aki aktívan foglalkozik a holokauszt tananyagával és tankönyv-fejlesztéssel, illetve 1 fő csoportvezető/tolmács részére biztosítja.
A változatos formájú foglalkozások magyar és angol nyelven (tolmácsolással) folynak.
Az elhelyezés jeruzsálemi szállodában, 2 ágyas szobákban történik, a kurzus során teljes ellátás biztosított.
Betegség, vagy más ok miatti lemondás esetén a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár dönt a kiutazó személyéről.
A kiutazók esetében az EMMI állja a repülőgéppel történő Budapest-Tel Aviv viszonylatban az egyszeri oda-vissza utazás, valamint a programon való részvétel idejére az utasbiztosítás költségét, továbbá az 1 fő csoportvezető/tolmács számára maximum 100 USD-t. A fogadó fél biztosítja a helyi közlekedéssel, programmal és szállással, étkezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

A pályázat kiírója jogosult a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A résztvevő pedagógusnak a továbbképzés teljesítését a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus–szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997, (XII. 22.) Korm.rendelet 5.§ –ában rögzítettek alapján ismerhetik el.
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.
A pályázó – jogszabálysértésre hivatkozással – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint kifogást nyújthat be az emberi erőforrások miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 munkanapon belül, amely kifogás benyújtására írásban van lehetőség. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Csatolmányok

Név Méret
2016_Palyazati_felhivas_Jad_Vasem_Tovabbkepz.doc 88 KB
2_szamu_melleklet_Pedagogus_nyilatkozat_2014.doc 30 KB
3_szamu_melleklet_Intezmenyvezeto_nyilatkozat_2014.doc 32 KB
1_sz_melleklet_Palyazati-adatlap_2014-2.doc 67 KB