Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2023 – pályázati felhívás

24 ápr

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,
valamint a Belügyminisztérium
Köznevelési Helyettes Államtitkárság
„Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2023” címen
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
pedagógusok számára 2023. évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre
a jeruzsálemi Jad Vasem Világ Holokauszt Emlékközpontban

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (a továbbiakban: HDKE), valamint a Belügyminisztérium Köznevelési Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: BM) felhívást intéz a magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi Jad Vasem Világ Holokauszt Emlékközpontban (a továbbiakban: Emlékközpont).

A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában a szükséges módszertani ismeretek megszerzésével az Emlékközpont által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával.

Háttér: Magyarország magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Stockholmi Nemzetközi Fórum Holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben – többek között – ígéretet tesz a holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben. Ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor a HDKE, a BM, és az Emlékközpont között a 2023-24 évekre.

A holokauszt pedagógus-továbbképzés témában a magyar-izraeli kapcsolat több mint 20 éves múltra tekint vissza, és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást az Emlékközponttal, melynek keretében pedagógusok számára évente lehetővé vált, hogy holokauszt témakörben izraeli továbbképzésen vegyenek részt.

A pályázat tárgya: A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különleges jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam kiemelt prioritásként kezeli. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelést, a rasszizmus elleni küzdelmet, valamint az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja. A magyar holokauszt kutatás és oktatás mintaértékű az Emlékközpont kapcsolatrendszerében, és ezt a tudást ülteti át az Emlékközpont a Kárpát-medencei holokauszt oktatásába is.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok.

Pályázni az alábbi módon lehet: A pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik helyi szinten már megvalósítottak a holokauszt-oktatást elősegítő kezdeményezéseket.

A pályázat feltételei megváltoztak, kérjük, olvassa el gondosan az alábbiakat.

A szakmai mellékleteket a pályázathoz ELEKTRONIKUSAN kérjük beküldeni:

 1. Motivációs levél- maximum egy A4-es oldal.
 2. A mellékelt/letöltendő Excel táblázatban a megadott szempontok szerint kérjük, tüntesse fel a 2015 óta a holokauszt oktatás terén végzett tevékenységeit (mint pl. a tanulók bevonásával történeti, helytörténeti kutatások, publikációk, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub vezetése, képzőművészeti, irodalmi, filmes feldolgozásban való közreműködés, tanulmányi vetélkedő szervezése, azokon való részvétel, tanulmányút, emlékhelyek látogatása, temetőgondozás, túlélőkkel kapcsolatos programok szervezése stb.).

Az elvégzett továbbképzéseket tanúsítvány és/vagy oklevél másolatával kérjük igazolni.

 1. Készítsen lehetőség szerint egy fényképekkel dokumentált beszámolót és leírást a holokauszt témakörben eddig végzett 1 db legjelentősebb munkájáról (maximum 1 A4-es oldal + fényképek, PDF formátumban).

A pályázat további dokumentumai (papíralapon, postai úton küldendő be):

 1. Pályázati adatlap eredeti példánya (1. számú melléklet)
 2. Nyilatkozatok eredeti példányai (2., 3. 4. számú melléklet) Az útlevélnek 2024. június 30-ig érvényesnek kell lennie.
 3. A pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata

A pályázat jellege: nyílt pályázat.

A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás: A rendelkezésre álló keretösszegből a BM a pályázaton nyertes pedagógusok számára biztosítja az egyszeri Budapest–Tel Aviv közötti oda-vissza történő utazás, a program idejére a biztosítás, valamint az izraeli szállás (kétágyas hotelszobák) és reggeli-vacsora költségeit.

Az Emlékközpont a szakértőket, a szakmai műhelyeket, a helyi közlekedést, az ebéd és a kirándulás költségeit biztosítja. A szemináriumi résztvevőknek a tanfolyamhoz kapcsolódó járulékos költségekhez önrészként 100 USD összeggel kell hozzájárulnia, melyet a megérkezést követően az Emlékközpont számára egyénileg készpénzben kell befizetni.

Egy intézményből maximum két pedagógus pályázhat, de minden jelentkező külön-külön, önálló pályázattal. Többcélú intézmény esetén is maximum két pedagógus pályázhat.

Nem pályázhat olyan személy:

 1. a) aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 2. b) aki már korábban részt vett az Emlékközpont által szervezett és az oktatási ágazat által támogatott Jad Vasem továbbképzésen és tanulmányúton;
 3. c) akit nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, és aki az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű intézmények egyikével sem áll jogviszonyban;
 4. d) aki a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat vagy a jelen felhívásban meghatározott dokumentumokat a meghirdetett határidőre nem nyújtja be, vagy visszavonja;
 5. e) akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van;
 6. f) akinek a pályázat benyújtásakor az útlevelének érvényessége június 30. előtt jár le és nem kezdeményezi az új útlevél kérelmének eljárását.

A pályázatot lebonyolító szervezet: HDKE – Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény

Pályázat benyújtása: Elektronikus úton, csatolt fájlokban (PDF formátumú dokumentumok) kérjük megküldeni a szakmai mellékleteket a jadvasem@hdke.hu e-mail címre.

Papíralapon kérjük megküldeni: az adatlapot 1-1 eredeti példányban (1. számú melléklet) és a nyilatkozatokat (2. 3. 4. számú melléklet), illetve másolatban a pedagógus végzettséget igazoló dokumentumot. Amennyiben nem rendelkezik érvényes útlevéllel, az igénylés tényét igazoló dokumentumot.

Postázási cím:

Holokauszt Emlékközpont,
1094 Budapest, Páva utca 39,
Kérjük, a borítékra írják rá:
„Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2023”

Ugyanazon intézményből pályázó két pedagógusnak külön-külön kell a pályázatot benyújtaniuk.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok e pályázat mellékleteiként letölthető formátumban elérhetőek a www.hdke.hu oldalon.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. május 31. (A beadás határidejének a postai bélyegző dátuma, illetve az e-mail küldésének keltezése számít.)

A pályázat elbírálásának folyamata:

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A pedagógus a holokauszt kutatásának és oktatásának területén végzett eddigi szakmai tevékenysége,
 • A beszámolóban leírt, iskolában eddig végzett holokauszttal kapcsolatos tevékenység komplexitása, módszertani és pedagógiai hatékonysága.

A határidőn túl érkezett, valamint formai hibás (nem a meghatározott formátumú vagy terjedelmű), illetve hiányos pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG

A pályázattal kapcsolatban további információk kizárólag e-mailben a jadvasem@hdke.hu címen kaphatók.

A pályázók támogatásáról a HDKE által felkért delegáltakból e célra létrehozott 7 tagú Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉB) javaslata alapján a HDKE legkésőbb, a pályázat benyújtásának határidejétől számított négy héten belül dönt.

Az Értékelő Bizottság tagjai:

 1. Holokauszt Emlékközpont igazgatója, a bizottság elnöke
 2. Holokauszt Emlékközpont munkatársa
 3. BM, Köznevelési Stratégiai Főosztály vezetője
 4. BM, Köznevelési Stratégiai Főosztály munkatársa
 5. Az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője
 6. Centropa Alapítvány munkatársa
 7. Zachor Alapítvány munkatársa

Az ÉB ülésén tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező 2 fő:

HDKE oktatási csoport munkatársai

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint a szakmai beszámoló részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – más pályázók hasonló dokumentációjával együtt – a HDKE disszeminálásra felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

A HDKE a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről – legkésőbb 2023. július 15-ig.

A tanulmányúton való részvételt követően a nyertes pályázók legkésőbb 2023. december 15-ig kötelesek legfeljebb 2 A4 oldal terjedelmű szakmai beszámolót megküldeni (WORD szövegformátumban) a megadott e-mail címre (jadvasem@hdke.hu)

Egyéb tudnivalók:

A továbbképzés és a tanulmányút tervezett időpontja: 2023. október 16-23.

A holokauszt feldolgozását, oktatását fejlesztő program része egy hazai rövid felkészítés, amely az izraeli kurzusra készít fel. A felkészítőn való részvétel feltétele a kiutazásnak, a pályázat benyújtása ennek elfogadását is jelenti. A felkészítő időpontjáról és helyszínéről a HDKE döntését követően a pályázaton nyertes pedagógusok külön értesítést kapnak.

A felkészítő foglalkozás tervezett időpontja: 2023. szeptember 23.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a HDKE, valamint az Emlékközpont adatbázisában a pályázati adatlapon szereplő adatai rögzítésre kerüljenek, és a későbbiekben megkereshessék a témához kapcsolódó ügyekben.

A pályázó vállalja, hogy az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű intézményben legalább 5 évig történő folyamatos foglalkoztatása mellett az Emlékközpontban elsajátított ismereteket, tapasztalatokat a tanulók, pedagógus kollégák felé átadja.

Az Emlékközpont a szemináriumot maximum 20 fő magyar pedagógus számára szervezi, beleértve a Samudaripe (Roma Holokauszt) oktatásával foglalkozó pedagógusokat, továbbá a pedagógus csoport tagja 1 fő csoportvezető.

A változatos formájú foglalkozások magyar és angol nyelven (tolmácsolással) folynak.

A program során az elhelyezés jeruzsálemi szállodában, 2 ágyas szobákban történik, a program ideje alatt teljes ellátás biztosított.

Betegség, vagy más ok miatti lemondás esetén a HDKE dönt a kiutazó személyéről.

A pályázat kiírója jogosult a pályázati kiírás érvénytelenné nyilvánítására és visszavonására.

A résztvevő pedagógusnak a továbbképzés teljesítését a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.§ –ában rögzítettek alapján ismertethetik el.

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

A pályázó – jogszabálysértésre hivatkozással – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint kifogást nyújthat be a belügyminiszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 munkanapon belül, amely kifogás benyújtására írásban van lehetőség. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Csatolmányok

Név Méret
2023_1_sz_melléklet_Pályázati adatlap_HDKE 62 KB
2023_2_számú_melléklet_Pedagógus_nyilatkozat_v2023 32 KB
2023_3_számú_melléklet_Intézményvezető_nyilatkozat_v2023 37 KB
2023_4_számú melléklet Nyilatkozat útlevél érvényességérőlJAV 15 KB
Jad Vasem - Adatvédelmi tájékoztató_2023 26 KB
2023_Jad Vasem pályázati felhívás_HDKE_2023 104 KB
Jelentkező tevékenységei 2015-től 14 KB
Következő bejegyzés

Jegyáraink módosulnak

One Reply to “Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés 2023 – pályázati felhívás”

Comments are closed.